İHALE İLANI
 
HİZAN KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
Aşağıda yazılı Hizan Çatakdeğirmen-Ortaca-Yukarı Çallı-Yukarı Ayvacık Grup Köyyolu Sathi Kaplama Yapım İşi Açık Usulde ihale edilecektir.
 
İdareye Ait Bilgiler:
 
a)      Adı                                                : Hizan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b)      Adresi                                           : Hükümet Konağı Kat:2 HİZAN/BİTLİS
c)      Telefon ve Faks Numarası            : 0434 611 2850
 
2- İhale Konusu İşlere ait Bilgiler:
a)      İhalelerin Konusu İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı: Aşağıda yazılı yol yapım işinin Keşif ve Projelerinde yazılı tüm işler  (tüm giderler dahil) türü ve miktarına ilişkin Teknik detaylar- ihale dokümanında gösterilmiştir.)
b)      Yapılacağı yerler:  İlçemize bağlı aşağıda yazılı Köylerin sınırları dahilinde.
c)      İhale Türü: Açık İhale Usulü
d)      İhalenin Yapılacağı yer, tarih ve saati: Hizan Kaymakamlığı Toplantı Salonu.
 
S.NO
İŞİN ADI
İHALE TARİHİ
SAATİ
ŞARTNAME BEDELİ
1
Hizan Çatakdeğirmen-Ortaca-Yukarı Çallı-Yukarı Ayvacık Grup Köyyolu Sathi Kaplama Yapım İşi
18.10.2018 (Perşembe)
15:00
3.000,00 TL
 
3- İhale Konusu İşe Başlama ve Bitiş Tarihi:
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından işyerinin yükleniciye tesliminden itibaren 5 (Beş ) gün işe başlanacak 250 (İKİ YÜZ ELLİ) takvim günü içinde iş bitirilecektir. Ancak idarenin uygun görmesi halinde ek süre uzatımı verilecektir.
 
4- İhaleye Katılma şartları ve Yeterlilik Değerlendirmesinde istenen belgeler ile uygulanacak kriterler:
İhaleye Katılım Şartları ve İstenilen Belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
4.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
         4.1.1- Gerçek kişi olması halinde, 2018 yılında alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
         4.1.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, 2018 yılında alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
         4.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
         4.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.4- Aşağıda belirtilen durumlardaki yerli istekliler ihale dışı bırakılır. İstekliler, aşağıda sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütnamelerini de başvuru evrakı ile birlikte vereceklerdir.
4.4.1- İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan,
4.4.2-İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,
4.4.3- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilen,
4.4.4- İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
4.4.5- Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,
4.4.6- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
4.5- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.6- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.7- 4.13 ve 4.14 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
4.8- Vekâleten ihaleye katılma kabul edilecektir. Ancak Noter Tasdikli Vekaleti İhale Komisyonuna sunacaktır.
            4.9- Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaparlar. İhale aşamasında ortaklardan kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.
            4.10- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (4.2), (4.3) ve (4.4) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumların ihaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde konsorsiyumlarda (4.2), (4.3) ve (4.4) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından, (4.10) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortak tarafından o kısma ilişkin belgelerin sunulması gerekir.
         4.11- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen Teknik Personel Taahhütnamesi
         4.12-Yapı Araçları Taahhütnamesi
         4.13- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen yapı araçları bildirisi
         4.14- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
         4.15- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
         4.16- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname
4.17- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.18--Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'ından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur
 
4.19. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE YER ALAN (A) V. GRUP İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.19.1.  Mezuniyet belgeleri/diplomalar: MEZUNİYET BELGELERİ /DİPLOMALAR: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT BÖLÜMÜ MEZUNU VEYA MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU OLAN ELEMANLARIN DİPLOMALARI İHALE KONUSU İŞE DENK SAYILACAKTIR. (MEZUNİYET BELGELERİNİN İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK İÇİN SUNULMASI DURUMUNDA MEZUNİYETTEN SONRA GEÇEN SÜRENİN ONBEŞ YILDAN FAZLASININ DEĞERLENDİRMEYE ALINABİLMESİ İÇİN, BAŞVURU VEYA TEKLİF KAPSAMINDA MEZUNİYET BELGESİ SAHİBİNE AİT YAPIM İŞİNE İLİŞKİN BİR İŞ DENEYİM BELGESİNİN SUNULMASI ZORUNLUDUR)
 
5- İhale Dokümanının Nerede Görülebileceği ve Hangi Bedelle Alınacağı:
İhale Dokümanı Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Hizan Şubesindeki 0663-13267043-5002 nolu hesaba yatırılarak temin edilebilir. İhaleye katılacaklar ihale dokümanını satın almak zorundadır.
 
6- Teklif Yeri, Tarih ve  Saati:
Teklifler İhale Komisyon Başkanlığına belirtilen tarih ve saatte bizzat teslim tutanağı mukabilinde teslim edilecektir. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
7- Geçici Teminat
İhale Katılımcısı istekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Nakit olarak verilen geçici teminatlar birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Hizan Şubesindeki 0663-13267043-5007 nolu hesaba yatırılacaktır. Geçici teminatlar anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu ekinde sunulacaktır.  
 
8- Diğer Hususlar
a)      İhaleye yerli istekliler katılacaktır.
b)      Konsorsiyumlar başvuruda bulunamaz ve ihaleye teklif veremez.
c)      İstekliler tekliflerini Götürü Bedel Teklif üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Anahtar Teslimi ve Götürü Bedel Teklif usulü sözleşme düzenlenecektir.
d)      Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 ( Altmış ) takvim günüdür.
e)      İhale dokümanında bulunmayan hususlara ilanda yer verilmemiş olup, ilana ilişkin detay hususlar ihale dokümanında yer almaktadır. İhaleye ilişkin tüm doküman birliğimizce CD şeklinde isteklilere verilecek olup katılımcılar CD lerde yer alan standart formları, ihale için istenen belgeleri, mesleki ve teknik yeterlilik ile ekonomik ve mali yeterliliğe dair tüm belgeleri yazılı olarak ihale komisyonuna sunmakla mükelleftir. Yapılacak işe dair tüm teknik detaylar ihale CD dokümanında yer almakta olup, CD dokümanda isteklilerin tereddüde düşmesi halinde kontrol amaçlı olarak ihale dokümanının yazılı halini gösterir belgelerine birliğimizde ulaşılabilir. İhale tarihi öncesi isteklilerin CD de yer alan teknik ve idari hususlara ilişkin tüm talepleri idareye yazılı sorulmak kaydıyla idarece en geç 6 saat içinde yanıtlandırılacaktır. İsteklilerin ihale sonrası ihale CD dokümanına dair açıklama ve itirazları birliğimizce kabul edilmeyecek olup, bundan dolayı idarenin sorumluluğu olmayacaktır.
f)       İhale Dokümanı CD’ si aşağıdaki belgeleri içerir.
 
A-İHALE İLANI ÖRNEĞİ
B-YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
C-ŞARTNAMELER
            a. İdari Şartname
            b. Yapım İşleri Genel Şartnamesi
           
D. STANDART FORMLAR
a. --
b. Teklif Mektubu
c. İhale Yasaklısı ve İhale Dışı Bırakılan Kişilerden olmadığına dair Taahhütname
d. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname
e. İş Ortaklığı Beyannamesi
f. Geçici Teminat Mektubu veya nakit yatırıldığına dair Banka dekontu
g. Teknik Personel Taahhütnamesi
h. Yapı Araçları Taahhütnamesi
ı. Yapı Araçları Bildirisi
i. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
                                                                                                                      Bülent HAMİTOĞLU
                                                                                                                      Kaymakam
                                                                                                                      Birlik Başkanı