İHALE İLANI
 
HİZAN KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
Aşağıda yazılı Hizan Horozdere Yol Ayrımı- Yığınkaya-Kolludere Yol Ayrımı – Ürünveren-Ağılözü- Akçevre-Akşar Grup Köyyolu Alt ve Üst Yapı İşleri Yapım işi Açık Usulde ihale edilecektir.
 
İdareye Ait Bilgiler:
 
a)      Adı                                                : Hizan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b)      Adresi                                           : Hükümet Konağı Kat:2 HİZAN/BİTLİS
c)      Telefon ve Faks Numarası            : 0434 611 2850
 
2- İhale Konusu İşlere ait Bilgiler:
a)      İhalelerin Konusu İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı: Aşağıda yazılı Hizan Horozdere Yol Ayrımı- Yığınkaya-Kolludere Yol Ayrımı – Ürünveren-Ağılözü- Akçevre-Akşar Grup Köyyolu Alt ve Üst Yapı İşleri Yapım işinin Keşif ve Projelerinde yazılı tüm işler  (tüm giderler dahil) türü ve miktarına ilişkin Teknik detaylar- ihale dokümanında gösterilmiştir.)
b)      Yapılacağı yerler:  İlçemize bağlı aşağıda yazılı Köylerin sınırları dahilinde.
c)      İhale Türü: Açık İhale Usulü
d)      İhalenin Yapılacağı yer, tarih ve saati: Hizan Kaymakamlığı Toplantı Salonu.
 
S.NO
İŞİN ADI
İHALE TARİHİ
SAATİ
ŞARTNAME BEDELİ
1
Hizan Horozdere Yol Ayrımı- Yığınkaya-Kolludere Yol Ayrımı – Ürünveren-Ağılözü- Akçevre-Akşar Grup Köyyolu Alt ve Üst Yapı İşleri Yapım işi
06.09.2017 (Çarşamba)
15:00
5.000,00 TL
 
3- İhale Konusu İşe Başlama ve Bitiş Tarihi:
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından işyerinin yükleniciye tesliminden itibaren 5 (Beş ) gün işe başlanacak 150 (Yüz Elli) takvim günü içinde iş bitirilecektir.
 
4- İhaleye Katılma şartları ve Yeterlilik Değerlendirmesinde istenen belgeler ile uygulanacak kriterler:
İhaleye Katılım Şartları ve İstenilen Belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
4.1-  Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2- Başvuru Mektubu.
4.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
         4.2.1- Gerçek kişi olması halinde, 2017 yılında alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
         4.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, 2017 yılında alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
         4.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
            4.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.4- Aşağıda belirtilen durumlardaki yerli istekliler ihale dışı bırakılır. İstekliler, aşağıda sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütnamelerini de başvuru evrakı ile birlikte vereceklerdir.
4.4.1- İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan,
4.4.2-İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,
4.4.3- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilen,
4.4.4- İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
4.4.5- Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,
4.4.6- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
4.5- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.6- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.7- 4.13 ve 4.14 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
4.8- Vekâleten ihaleye katılma kabul edilecektir. Ancak Noter Tasdikli Vekaleti İhale Komisyonuna sunacaktır.
            4.9- Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaparlar. İhale aşamasında ortaklardan kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.
            4.10- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (4.2), (4.3) ve (4.4) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumların ihaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde konsorsiyumlarda (4.2), (4.3) ve (4.4) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından, (4.10) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortak tarafından o kısma ilişkin belgelerin sunulması gerekir.
         4.11- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
         4.12- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.13- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.13.1 -Yapı Araçları Taahhütnamesi ve Bildirisi: Tüm işler için taahhüt edilecektir
4.13.2- Teknik Personel Taahhütnamesi ve Bildirisi: Tüm işler İçin; En az 3 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri taahhüt edeceklerdir
4.14--Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Bu Madde boş bırakılmıştır.
 
4.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu Madde boş bırakılmıştır.
 
5- İhale Dokümanının Nerede Görülebileceği ve Hangi Bedelle Alınacağı:
İhale Dokümanı Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Hizan Şubesindeki 0663-13267043-5002  nolu hesaba yatırılarak temin edilebilir. İhaleye katılacaklar ihale dokümanını satın almak zorundadır.
 
6- Teklif Yeri, Tarih ve  Saati:
Teklifler İhale Komisyon Başkanlığına belirtilen tarih ve saatte bizzat teslim tutanağı mukabilinde teslim edilecektir. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
7- Geçici Teminat
İhale Katılımcısı istekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Nakit olarak verilen geçici teminatlar birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Hizan Şubesindeki 0663-13267043-5007 nolu hesaba yatırılacaktır. Geçici teminatlar anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu ekinde sunulacaktır.  
 
8- Diğer Hususlar
a)      İhaleye yerli istekliler katılacaktır.
b)      Konsorsiyumlar başvuruda bulunamaz ve ihaleye teklif veremez.
c)      İstekliler tekliflerini Götürü Bedel Teklif üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Anahtar Teslimi ve Götürü Bedel Teklif usulü sözleşme düzenlenecektir.
d)      Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 ( Altmış ) takvim günüdür.
e)      İhale dokümanında bulunmayan hususlara ilanda yer verilmemiş olup, ilana ilişkin detay hususlar ihale dokümanında yer almaktadır. İhaleye ilişkin tüm doküman birliğimizce CD şeklinde isteklilere verilecek olup katılımcılar CD lerde yer alan standart formları, ihale için istenen belgeleri, mesleki ve teknik yeterlilik ile ekonomik ve mali yeterliliğe dair tüm belgeleri yazılı olarak ihale komisyonuna sunmakla mükelleftir. Yapılacak işe dair tüm teknik detaylar ihale CD dokümanında yer almakta olup, CD dokümanda isteklilerin tereddüde düşmesi halinde kontrol amaçlı olarak ihale dokümanının yazılı halini gösterir belgelerine birliğimizde ulaşılabilir. İhale tarihi öncesi isteklilerin CD de yer alan teknik ve idari hususlara ilişkin tüm talepleri idareye yazılı sorulmak kaydıyla idarece en geç 6 saat içinde yanıtlandırılacaktır. İsteklilerin ihale sonrası ihale CD dokümanına dair açıklama ve itirazları birliğimizce kabul edilmeyecek olup, bundan dolayı idarenin sorumluluğu olmayacaktır.
f)       İhale Dokümanı CD’ si aşağıdaki belgeleri içerir.
 
A-İHALE İLANI ÖRNEĞİ
B-YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
C-ŞARTNAMELER
            a. İdari Şartname
            b. Yapım İşleri Genel Şartnamesi
           
D. STANDART FORMLAR
a. Başvuru Mektubu
b. Teklif Mektubu
c. İhale Yasaklısı ve İhale Dışı Bırakılan Kişilerden olmadığına dair Taahhütname
d. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname
e. İş Ortaklığı Beyannamesi
f. Geçici Teminat Mektubu veya nakit yatırıldığına dair Banka dekontu
g. Teknik Personel Taahhütnamesi
h. Yapı Araçları Taahhütnamesi
ı. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
                                                                                                                      Bülent HAMİTOĞLU
                                                                                                                      Kaymakam